CZ CZ
0 hodnocení
Pro rodinu Relax Turistika
Súľovské skály jsou geomorfologický podcelek Súľovských vrchů, charakteristický výrazným členitým reliéfem. Nacházejí se přibližně 10 km směrem na jih od města Bytča. Jsou turisticky vyhledávanou lokalitou, nachází se v nich národní přírodní rezervace Súľovské skály. Nejvyšším vrchem je Žibrid o výšce 867 m nm

Súľovské skály ****

Súľovské skály jsou geomorfologický podcelek Súľovských vrchů, charakteristický výrazným členitým reliéfem. Nacházejí se přibližně 10 km směrem na jih od města Bytča. Jsou turisticky vyhledávanou lokalitou, nachází se v nich národní přírodní rezervace Súľovské skály. Nejvyšším vrchem je Žibrid o výšce 867 m nm

Specifické horniny s reliéf, tvoří je velkou ústřední část protaženou od vrchu Hričov (se stejnojmenným hradem) na severu po Strážovský potok západně od Pružiny na jihu s největší šířkou na linii Plevník-Drienové - Zbyňov zahrnují na západě masiv kolem Havranej (jejichž výškou 867 m nm kulminuje). Na severu a západě na něj navazuje Manínská vrchovina, druhý podcelek Súľovských vrchů, a Považské podolí (konkrétně jeho podcelek Podmanínská pahorkatina), na jihu Strážovské vrchy, resp. jejich podcelek Zliechovská hornatina a na východě podcelky Žilinské kotliny - Domanižská kotlina, Rajecká kotlina a Žilinská pahorkatina. Mezi posledními dvěma krátce sousedí se Skalkami - třetím podcelkem Súľovských vrchů tvořícím jejich převážně mezozoický výběžek mezi Rajeckými Teplicami a Lietavou. Dominantně je budují karbonátové slepence centrálnokarpatského paleogenu, které pojmenoval jako súľovské již Dionýz Štúr v roce 1860. Slepence vznikaly převážně z dobře opracovaných oblázků v dynamickém mořském pobřežním prostředí přímo pod vápencovými a dolomitovými útesy. Jejich vrstvy dosahují tloušťky až 500m. Jejich podloží tvoří starší, mezozoická karbonátová souvrství (křídové slínovce, jílovce, brekce). Během neogenu zde vrásněním vodorovně uložených vrstev sedimentů vznikla tzv. . brachyantiklinála – velká vypouklá vrása s četnými antiklinály a synklinály. V nejvyšších částech antiklinál se postupně erozí a denudací obnažili zpod relativně odolných súlovských slepenců podložné méně odolné jílovce a slínovce, ve kterých prohlubování reliéfu pokračovalo rychlejším tempem. Takto v místech původně vyvýšeného reliéfu (antiklinály) leží sníženiny typu „combe“ – Súľovská, Podskalská, Svinianska a další. kotliny –, což se označuje jako inverzní (obrácený) reliéf. Súľovská kotlina s obcí Súľov-Hradná v centru je obroubená hojnými skalními útvary súľovských slepenců, které pro svůj tvar (skalní věže, brala, stěny, jehly, okna, houby, homole, jeskyně) přispívají spolu s výskytem chráněných a vzácných rostlinných a živočišných výr skalní, kavka obecná aj.) druhů a společenství k vysoké hodnotě místní přírody. Ve skalnatých areálech na výslunných místech se vyskytují teplomilná společenství, v lesích horské a na dně soutěsek až vysokohorské rostlinné druhy - jde o inverzi (zvrat) vegetace. V území jsou lokality druhově i počtem bohatého výskytu lučních i lesních orchidejí. Celá západní část obruby Súľovské kotliny je od roku 1973 rozsáhlou národní přírodní rezervací Súľovské skály s nejvyšším stupněm ochrany přírody a krajiny. Rezervace je součástí rozsáhlého území evropského významu Strážovské vrchy a stejnojmenného chráněného ptačího území. Turisticky přitažlivý terén, známý skalním městem, zbytky hradů (Hričov, Súľov), vodopádem (Hlbocký v.), Súľovskou soutěskou či skalními branami (Gotická, Obrovská). Jsou dostupné z více směrů. Z Považské Bystrice přes Manínskou soutěsku a vesničku Vrchteplá, z Bytče přes Súľov Hradná, nebo z Rajecké doliny přímo ze Súľova. Mimořádně krásnou centrální částí prochází oblíbená naučná stezka. Turistický okruh je středně náročný, má délku 7,5 km a převýšení 290 metrů. Začíná a končí na parkovišti před obcí Súľov-Hradná, vrcholí na hradě Súľov a je průchozí oběma směry, ale krásnější trasa je směrem nahoru po zelené z parkoviště pod skalami a sestup po červené přes Louku pod hradem. Většina zajímavostí a vyhlídek se totiž nachází na zelené trase mezi parkovištěm a hradem a jejich postupné odkrývání zpříjemňuje samotný výstup. Některé úseky trasy jsou zajištěny řetězy. Na trase se nacházejí také zajímavosti jako Gotická brána a několik vyhlídek do okolních dolin. Po trase jsou umístěny tabule s informacemi o místní fauně, flóře a geologii. Časová délka přechodu je odhadována na 1,5 - 2 hodin.

Poznámka: Místy je chodník v důsledku intenzivního sešlapávání poškozený urychlenou vodní erozí.

Upozornění: Za mokra jsou některé úseky zejména v první části trasy kluzké (kořeny, listí) a je třeba dbát zvýšené opatrnosti.

Doplňující informace

Možnosti dopravy: Pěšky, Autem, Vlakem, Autobusem
Možnosti parkování: Placené parkování v okolí

Akceptované platby: Hotovost, Platba kartou

Vhodné pro: Rodiny s dětmi, Mládež, Dospělé
Aktualizováno dne: 1.12.2022

Otevírací doba

Počasí

Neuvedené


Kontakt

Telefon: 0905427608
Súľovské skály ****
Súľov 57, 013 52 Súľov - Hradná
01352  Súľov - Hradná
Kraj: Žilinský
Okres: Bytča
Region: Horní Pováží
 49.1909036, 18.5995102

Nadmořská výška: 604 m

Súľov 57, 013 52 Súľov - Hradná
01352  Súľov - Hradná

Zobrazit kontakt

tipy na zážitek v okolí Události