SK SK
0 hodnotení
Pre rodinu Relax Turistika
Súľovské skaly sú geomorfologický podcelok Súľovských vrchov, charakteristický výrazným členitým reliéfom. Nachádzajú sa približne 10 km smerom na juh od mesta Bytča. Sú turisticky vyhľadávanou lokalitou, nachádza sa v nich národná prírodná rezervácia Súľovské skaly. Najvyšším vrchom je Žibrid s výškou 867 m n. m.

Súľovské skaly ****

Súľovské skaly sú geomorfologický podcelok Súľovských vrchov, charakteristický výrazným členitým reliéfom. Nachádzajú sa približne 10 km smerom na juh od mesta Bytča. Sú turisticky vyhľadávanou lokalitou, nachádza sa v nich národná prírodná rezervácia Súľovské skaly. Najvyšším vrchom je Žibrid s výškou 867 m n. m.

 Špecifické horniny s reliéf, tvorí ich veľkú ústrednú časť pretiahnutú od vrchu Hričov (s rovnomenným hradom) na severe po Strážovský potok západne od Pružiny na juhu s najväčšou šírkou na línii Plevník-Drienové – Zbyňov zahŕňajú na západe masív okolo Havranej skaly a na východe Žibridu (ktorým výškou 867 m n. m. kulminuje). Na severe a západe naň nadväzuje Manínska vrchovina, druhý podcelok Súľovských vrchov, a Považské podolie (konkrétne jeho podcelok Podmanínska pahorkatina), na juhu Strážovské vrchy, resp. ich podcelok Zliechovská hornatina a na východe podcelky Žilinskej kotliny – Domanižská kotlina, Rajecká kotlina a Žilinská pahorkatina. Medzi poslednými dvoma krátko susedí so Skalkami – tretím podcelkom Súľovských vrchov tvoriacim ich prevažne mezozoický výbežok medzi Rajeckými Teplicami a Lietavou. Dominantne ich budujú karbonátové zlepence centrálnokarpatského paleogénu, ktoré pomenoval ako súľovské už Dionýz Štúr v roku 1860. Zlepence vznikali prevažne z dobre opracovaných obliakov v dynamickom morskom pribrežnom prostredí priamo pod vápencovými a dolomitovými útesmi. Ich vrstvy dosahujú hrúbku až 500 m. Ich podložie tvoria staršie, mezozoické karbonátové súvrstvia (kriedové slieňovce, ílovce, brekcie). Počas neogénu tu vrásnením vodorovne uložených vrstiev sedimentov vznikla tzv. brachyantiklinála – veľká vypuklá vrása s početnými antiklinálami a synklinálami. V najvyšších častiach antiklinál sa postupne eróziou a denudáciou obnažili spod relatívne odolných súľovských zlepencov podložné menej odolné ílovce a slieňovce, v ktorých prehlbovanie reliéfu pokračovalo rýchlejším tempom. Takto v miestach pôvodne vyvýšeného reliéfu (antiklinály) ležia zníženiny typu „combe“ – Súľovská, Podskalská, Svinianska a i. kotliny –, čo sa označuje ako inverzný (obrátený) reliéf. Súľovská kotlina s obcou Súľov-Hradná v centre je obrúbená hojnými skalnými útvarmi súľovských zlepencov, ktoré pre svoj tvar (skalné veže, bralá, steny, ihly, okná, hríby, homole, jaskyne) prispievajú spolu s výskytom chránených a vzácnych rastlinných a živočíšnych (výr skalný, kavka obyčajná a i.) druhov a spoločenstiev k vysokej hodnote miestnej prírody. V skalnatých areáloch na výslnných miestach sa vyskytujú teplomilné spoločenstvá, v lesoch horské a na dne tiesňav až vysokohorské rastlinné druhy – ide o inverziu (zvrat) vegetácie. V území sú lokality druhovo i počtom bohatého výskytu lúčnych i lesných orchideí. Celá západná časť obruby Súľovskej kotliny je od roku 1973 rozsiahlou národnou prírodnou rezerváciou Súľovské skaly s najvyšším stupňom ochrany prírody a krajiny. Rezervácia je súčasťou rozsiahleho územia európskeho významu Strážovské vrchy a rovnomenného chráneného vtáčieho územia. Turisticky príťažlivý terén, známy skalným mestom, zvyškami hradov (Hričov, Súľov), vodopádom (Hlbocký v.), Súľovskou tiesňavou či skalnými bránami (Gotická, Obrovská). Sú dostupné z viacerých smerov. Z Považskej Bystrice cez Manínsku tiesňavu a dedinku Vrchteplá, z Bytče cez Súľov Hradná, alebo z Rajeckej doliny priamo zo Súľova. Mimoriadne krásnou centrálnou časťou prechádza obľúbený náučný chodník. Turistický okruh je stredne náročný, má dĺžku 7,5 km a prevýšenie 290 metrov. Začína a končí na parkovisku pred obcou Súľov-Hradná, vrcholí na hrade Súľov a je priechodný oboma smermi, no krajšia trasa je smerom hore po zelenej z parkoviska pod skalami a zostup po červenej cez Lúku pod hradom. Väčšina zaujímavostí a vyhliadok sa totiž nachádza na zelenej trase medzi parkoviskom a hradom a ich postupné odkrývanie spríjemňuje samotný výstup. Niektoré úseky trasy sú zabezpečené reťazami. Na trase sa nachádzajú taktiež zaujímavosti ako Gotická brána a niekoľko vyhliadok do okolitých dolín. Po trase sú umiestnené tabule s informáciami o miestnej faune, flóre a geológii. Časová dĺžka prechodu je odhadovaná na 1,5 - 2 hod.

Poznámka: Miestami je chodník v dôsledku intenzívneho zošľapávania poškodený urýchlenou vodnou eróziou.

Upozornenie: Za mokra sú niektoré úseky najmä v prvej časti trasy šmykľavé (korene, lístie) a treba dbať na zvýšenú opatrnosť.

Doplňujúce informácie

Možnosti dopravy: Pešo, Autom, Vlakom, Autobusom
Možnosti parkovania: Platené parkovanie v okolí

Akceptované platby: Hotovosť, Platba kartou

Vhodné pre: Rodiny s deťmi, Mládež, Dospelých
Aktualizované dňa: 1.12.2022

Otváracie hodiny

Počasie

Neuvedené


Kontakt

Telefón: 0905427608
Súľovské skaly ****
Súľov 57, 013 52 Súľov - Hradná
01352  Súľov - Hradná
Kraj: Žilinský
Okres: Bytča
Región: Horné Považie
 49.1909036, 18.5995102

Nadmorská výška: 604 m

Súľov 57, 013 52 Súľov - Hradná
01352  Súľov - Hradná

Zobraziť kontakt

tipy na zážitok v okolí Podujatia