SK
2 hodnotenia
Žrebčín Motešice chová výkonné, charakterné, elegantné, čistokrvné kone plemena Furioso, vyšľachtené pôvodne pre potreby rakúsko-uhorskej armády. Tieto kone nájdu uplatnenie vo všetkých odvetviach jazdec kého športu, v drezúre, parkúre, voltíži a najmä vo všestrannej spôsobilosti. Spoľahlivo slúžia ako rekreačné kone na dlhé vychádzky do terénu. Sú nenáročné na ustajnenie a ľahko kŕmiteľné. Veľmi dobre sa prispôsobujú extrémnej záťaži a ochotne spolupracujú aj s menej skúsenými jazdcami.

ŽREBČÍN MOTEŠICE - Motešice

Žrebčín Motešice chová výkonné, charakterné, elegantné, čistokrvné kone plemena Furioso, vyšľachtené pôvodne pre potreby rakúsko-uhorskej armády. Tieto kone nájdu uplatnenie vo všetkých odvetviach jazdec kého športu, v drezúre, parkúre, voltíži a najmä vo všestrannej spôsobilosti. Spoľahlivo slúžia ako rekreačné kone na dlhé vychádzky do terénu. Sú nenáročné na ustajnenie a ľahko kŕmiteľné. Veľmi dobre sa prispôsobujú extrémnej záťaži a ochotne spolupracujú aj s menej skúsenými jazdcami.

História žrebčína v Horných Motešiciach sa začala písať na jar roku 1923. V tomto období sa do prenajatých priestorov veľkostatku Olivera Seldera premiestnila vojenská žriebareň z Podlužian pri Bánovciach nad Bebravou. Najskôr sa v Horných Motešiciach odchovávali len žriebätá nakúpené v zemskom chove pre potreby armády. Na základe výsledkov v odchove žriebät sa v roku 1927 Vojenská správa rozhodla prebudovať žriebareň na Vojenský žrebčín.

V kontexte týchto udalostí je potrebné povedať, že v roku 1930 pôsobilo na Slovensku len 23 žrebcov furiosa prevažne z chovu žrebčína Kladruby nad Labem a zo zemského žrebčína v Pohořeliciach.

 

Základ chovu v Horných Motešiciach tvorili anglické polokrvné kobyly v počte 27 kusov, ktoré boli presunuté z vojenského žrebčína v Hostouni na Šumave. Stádo bolo postupne doplňované. Tvorilo ho 10 anglických plnokrvných, 45 anglických polokrvných a 5 arabských kobýl. V roku 1929 bolo do Horných Motešíc importovaných 9 anglonormanských kobýl z Francúzka a 9 anglických plnokrvných kobýl z Napajediel. Pre vývoj chovu furiosa v Horných Motešiciach sa ako dôležitý, s odstupom času, javí import 24 kobýl zo žrebčína Sárvár v Maďarsku z rokov 1932 – 1934. Toto stádo tvorilo základ anglického polokrvného stáda línií Furioso, Przedswit, Gidran, North Star a neskôr Catalin.

Pre chovné kobyly bol ako hlavný plemenník vybratý žrebec 259 Furioso XIII-3, hnedák, narodený v roku 1926 v žrebčíne Wieselburg.

 

Počas mobilizácie koncom roku 1938 a začiatkom roku 1939 sa do Horných Motešíc premiestnil chovný materiál z Vojenského žrebčína z Hostoune na Šumave. Ústav v Horných Motešiciach nebol pripravený na prijatie takého veľkého počtu kobýl, preto sa musela urobiť selekcia vlastného stáda. Z oboch stád sústredených v Horných Motešiciach zostali len najkvalitnejšie kobyly z obidvoch žrebčínov v celkovom počte 130 kusov, s ktorými pracovali odborníci takmer do skončenia druhej svetovej vojny.

V roku 1943 došlo k zmene vlastníckych vzťahov na veľkostatku Olivera Seldera, ktorý neúspešne investoval finančné prostriedky do hľadania ropy v oblasti Tatier a Spiša. Po vyhlásení bankrotu veľkostatok odkúpil viedenský finančník Siebenstein. Prevádzka žrebčína bola umiestnená na dvoch miestach, a to v Horných Motešiciach na štvrtom dvore (súčasný dvor chovných kobýl), kde boli v tej dobe ustajnené plemenné žrebce a stádo chovných kobýl so žriebätami. Na objekte Bobot sa odchovával dorast kobyliek. Mladé žrebce sa v žrebčíne neodchovávali, ale boli presúvané ako odstav do Štátneho žrebčína v Topoľčiankach, kde bola vybudovaná žriebareň. Až neskôr sa dobudoval objekt Letný Majer (3 km od Motešíc), kde boli umiestňované žrebce od ich odstavu do veku troch rokov.

Zdroj: furioso (8.9.2021)
Zdroj: furioso (8.9.2021)

Počas Slovenského národného povstania na jeseň roku 1944 bol žrebčín evakuovaný do Trenčianskej Turnej a neskôr do Nitry, Urmína a Cabaja. Počas evakuácie v Trenčianskej Turnej stálo celé stádo týždeň na daždi, v dôsledku čoho sa, až na výnimky, objavila v stáde chrípka. Úhyny najmä u mladších ročníkov dosahovali 20 %. V priebehu evakuácie bola časť stáda ukoristená nemeckou armádou, časť uhynula v dôsledku zlej výživy a na následky zlých podmienok ustajnenia. Po vojne sa časť koní od nemeckej armády dostala do rúk sovietskym a rumunským vojskám.

Na vrátení stáda do Motešíc mali zásluhu sovietsky veterinár a kpt. Jozef Mandelik. Celý žrebčín bol po vojne v dezolátnom stave po stránke hospodárskej, ako aj personálnej. Vojenskými udalosťami druhej svetovej vojny stratil žrebčín dve pätiny celkového stavu koní. Po vojne dochádza k obnove stáda. K 36 kobylám pribudlo 22 štvorročných a päťročných kobýl a jedenásť trojročných kobýl.

Ako kmeňové žrebce plemena furioso boli v roku 1945 do Motešíc zaradení Furioso X – hnedák, narodený v roku 1931 v Kladruboch nad Labem po Furioso IV z 296 Furioso, typický predstaviteľ ušľachtilej a harmonickej radoveckej línie, a Furioso XV – hnedák, narodený v roku 1936 v Pohořeliciach po 34 Furioso XIII z 71 Przedswit VIII, kostnatý, typický, ušľachtilý žrebec s výrazným kohútikom, dostatočne hlboký so silným fundamentom s priestrannými chodmi.

 roku 1949 došlo k organizačným zmenám a ústav prešiel spod vojenskej správy do správy Povereníctva poľnohospodárstva a pozemkovej reformy s názvom Štátny ústav pre chov koní, zariadenie PP – žrebčín Horné Motešice. Tým istým dňom bol stanovený i nový chovný cieľ. Hlavnou úlohou žrebčína bola produkcia anglického polokrvníka na podklade kmeňov Furioso a mohutných arabských žrebcov Gidran a neskôr i Dahoman pre zemský chov.

 

Dňa 28. 9. 1961 bolo v rámci rajonizácie arabské stádo premiestnené do Štátneho žrebčína Topoľčianky. V tom istom roku bol žrebčín premenovaný na Štátny plemenársky ústav Motešice. Následne v roku 1973 došlo k jeho pričleneniu pod Plemenársky podnik v Topoľčiankach ako odštepný závod. Najväčšou zmenou v histórii motešického žrebčína bolo jeho zlúčenie so Štátnym majetkom vo Svinnej v roku 1978, čím vznikol Plemenársky podnik Motešice so sídlom vo Svinnej. Podnik hospodáril na 4 000 ha poľnohospodárskej pôdy a choval 3 500 ks hovädzieho dobytka, 2 000 ks oviec a 500 koní. Podnik mal svoje objekty v deviatich dedinách trenčianskeho okresu.

V roku 1993 sa podnik rozdelil na Plemenársky podnik vo Svinnej a Žrebčín Motešice. Od uvedeného dátumu prechádza žrebčín komplikovanou privatizáciou, ktorá vyústila do situácie, že v rokoch 2001 – 2002 nebol v žrebčíne už ani jeden kôň. Dochádza k devastácii, ktorá sa nedá porovnať ani s obdobím druhej svetovej vojny.

V opakovanej exekúcii sa žrebčín Motešice dostáva do vlastníctva nadšencov okolo Dr. Slavomíra Magála. Po počiatočných problémoch sa do žrebčína začínajú vracať kone rozpredané po Slovensku, Maďarsku a Českej republike. V roku 2004 sa obnovuje šľachtiteľský chov koní. Majiteľom je opätovne povolené vypaľovať vlastnícky výpal M s mečom.

V období rokov 2002 – 2010 dochádza ku konsolidácii stáda. Malebné horské prostredie, vápencové podložie, dostatok vlahy a priestoru vytvárajú optimálne podmienky pre zdravý vývoj celého stáda. K 31. 12. 2010 bolo v chove 42 kobýl, z toho 5 anglických plnokrvných a 37 kobýl plemena furioso. Ďalších osem kobýl je po absolvovaní výkonnostných skúšok vo vyššom stupni testácie. V základnom stáde sú pripárené štyri plemenníky: 3429 North Star XI, 3536 Furioso XXV (Eurograf ), 3672 Furioso XXX (Frodo), 3710 Gidran XXI (Jerevan). Mimo žrebčína pôsobí v plemenitbe štrnásť plemenníkov všetkých línií.

 

Obnovuje sa aj športová činnosť. Kone furioso sú ideálne pre športové využitie v drezúre, skákaní a najmä vo všestrannej spôsobilosti, ale aj vo voltíži. Žrebčín Motešice je každoročne hostiteľom mnohých zaujímavých jazdeckým podujatí, od roku 2007 aj medzinárodných military pretekov CCI*.

Kone s motešickým výpalom sú pravidelnými účastníkmi majstrovstiev sveta mladých koní vo všestrannej spôsobilosti. Furioso z Motešíc sa výrazne presadzuje na špecializovaných výstavách koní v rámci stredoeurópskeho regiónu (Trenčín, Napajedla, Hódmezővásárhely). 

Zdroj: furioso (8.9.2021)
Aktualizované dňa: 8.9.2021

Otváracie hodiny

Počasie

Neuvedené
Ut 12°
St 16°
Št 18°
Pi 17°


Kontakt

ŽREBČÍN MOTEŠICE - Motešice
Trenčianske Teplice
913 26 Horné Motešice
Horné Motešice
Kraj: Trenčiansky
Okres: Trenčín
Región: Stredné Považie
 48.833038551975, 18.182610923455

Trenčianske Teplice
913 26 Horné Motešice
Horné Motešice

Zobraziť kontakt

tipy na zážitok v okolí Podujatia