CZ CZ

Soutěž Vyhraj karavan na 3 dny

(ms)

8 hodnocení
Hledáme našeho youtubera/influencera, který bude po celý rok CESTOVAT KARAVANŮM PO SLOVENSKU.

Hledáme našeho youtubera/influencera, který bude po celý rok CESTOVAT KARAVANŮM PO SLOVENSKU (karavan poskytneme), pořizovat ze svých cest fotky a videa, zveřejňovat je na sociálních sítích a MY MU ZA TO BUDEME PLATIT.

Pokud máš zájem takto adrenalinově žít, nebo si takhle jen přivydělávat, máš rád turistiku, jízdu na kole a lyžování, máš věk do 45 let, jsi komunikativní a zábavný, pošli nám do komentáře své krátké video a přesvědči nás, že ty jsi ten pravý a nejlepší karavanistický fanoušek!

S tím nejzajímavějším navážeme dlouhodobou spolupráci!

Zdroj: GoSlovakia (4.11.2021)

Úplné znění pravidel soutěže „Soutěž Vyhraj karavan na 3 dny“

K účasti na soutěži „Vyhraj karavan na 3 dny“ (dále jen „Soutěž“) je zapotřebí uživatelského účtu na sociální síti Facebook.

Pořadatel soutěže:

Soutěž pořádá společnost: GoSlovakia sro

Telefonní číslo: +421 904 440 904

Email: info@goslovakia.sk

GoSlovakia sro je slovenskou obchodní společností se sídlem Mikovíniho 217/4, 917 01 Trnava, IČO: 52 233 626, zapsaná v Obchodním rejstříku Okresního soudu Trnava, oddíl: sro, vložka číslo: 44073/T (dále jen „Usporiad “). Společnost jedná prostřednictvím svého statutárního orgánu.

Účast na soutěži se řídí následujícími podmínkami a pravidly (dále jen „Podmínky soutěže“ nebo „Pravidla soutěže“):

I. Účast v soutěži

Odpovědnost za splnění podmínek účasti v soutěži nese soutěžící. Soutěžícím se může stát každá fyzická osoba, která dosáhla věku 21 let, je držitelem řidičského oprávnění skupiny B minimálně 2 roky, má plnou způsobilost k právním úkonům, má vytvořen vlastní uživatelský účet na Facebooku, má adresu pro doručování na území České republiky a souhlasila s těmito podmínkami účasti v soutěži (dále jen „Soutěžící“).

Pořadatel si vyhrazuje právo ověřit věk výherce kterékoli výhry tak, že jej vyzve k předložení dokladu totožnosti. Zúčastní-li se soutěže Soutěžící, který nemá způsobilost k právním úkonům v plném rozsahu, má se za to, že se soutěže účastní s předchozím výslovným souhlasem jeho zákonného zástupce, který v plném rozsahu souhlasí s pravidly a podmínkami soutěže a uděluje příslušné další souhlasy podle ustanovení tohoto statutu. Zákonný zástupce soutěžícího prokáže v případě výhry náležitě svoji i soutěžícího totožnost. Není-li výherce oprávněn k právním úkonům v plném rozsahu, obdrží cenu po potvrzení výhry prostřednictvím svého zástupce.

Soutěžící potvrdí svůj souhlas s těmito podmínkami soutěže označením příspěvku společnosti GoSlovakia sro týkající se soutěže Vyhraj karavan na 3 dny funkcí „komentář“ na sociální síti Facebook. Soutěžící tímto zároveň prohlašuje a potvrzuje, že splňuje podmínky účasti a pravidel soutěže.

Účast na soutěži není zpoplatněna.

Ze slosování o výhry jsou vyloučeni zaměstnanci Pořadatele Soutěže. Vyloučení se vztahuje i na jim blízké osoby ve smyslu příslušných ustanovení zákona č.j. č. 40/1964 Sb. Občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“). Pokud se do Soutěže navzdory výše uvedenému zákazu zapojí zaměstnanec Pořadatele Soutěže nebo jemu blízká osoba ve smyslu příslušných ustanovení Občanského zákoníku, považuje se jejich účast a jakákoliv případná výhra v Soutěži za neoprávněnou.

Jakákoliv výhra, která bude v důsledku uvedení společnosti GoSlovakia sro ze strany Soutěžícího v omyl předána neoprávněnému výherci, se považuje za bezdůvodné obohacení ve smyslu příslušných ustanovení Občanského zákoníku. Neoprávněný výherce je povinen předmět bezdůvodného obohacení neprodleně vydat společnosti GoSlovakia sro.

Společnost GoSlovakia sro má právo prověřit pravdivost poskytnutých údajů Soutěžícím, včetně jeho věku. V případě, že Soutěžící poskytne údaje neodpovídající skutečnosti, bude ze Soutěže vyloučen.

Pokud Soutěžící nesplní nebo poruší podmínky uvedené v těchto podmínkách Soutěže, ztrácí nárok na účast v Soutěži a na výhru, která propadá ve prospěch Pořadatele. Pořadatel si vyhrazuje právo vylosovat náhradního výherce, toto právo však nemusí využít.

Zdroj: GoSlovakia (4.11.2021)

II. Vyloučení určitých osob ze soutěže

V případě, že Soutěžící poruší podmínky účasti na Soutěži, společnost GoSlovakia sro si vyhrazuje právo na jeho vyloučení ze soutěže. Každý soutěžící se může soutěže zúčastnit jen jednou (prostřednictvím jednoho komentáře). Při vícenásobné účasti (přidáním více komentářů např. pod více uživatelskými účty jednoho Soutěžícího) Soutěžícího si společnost GoSlovakia sro vyhrazuje právo vyloučit Soutěžícího ze Soutěže.

III. Průběh a realizace soutěže

Soutěžící vstupuje do soutěže označením příspěvku společnosti GoSlovakia sro týkající se Soutěže na Facebookové stránce společnosti GoSlovakia sro funkcí „komentář“ (dále jen „Soutěžní příspěvek“). Využitím funkce „komentář“ Soutěžící reaguje na Soutěžní příspěvek, čímž se zapojuje do Soutěže.

Soutěž trvá v čase od 10.11..2021 od 00:01 hodin. do 10.12..2021 do 24:00 hodin. Označení „komentář“, která budou přidána po tomto termínu, nebudou zařazena do slosování.

Soutěžící bere na vědomí, že Soutěž a označení „komentář“ Soutěžících zůstávají viditelné pro každého návštěvníka Facebookové stránky společnosti GoSlovakia sro. Soutěžící má možnost své označení „komentář“ kdykoli smazat. Pokud však Soutěžící své označení „komentář“ smaže ještě před oznámením o výhře, nemůže se dále účastnit Soutěže.

Pro vyloučení jakýchkoli pochybností se za označení „komentář“ považuje výlučně označení graficky vyobrazené na sociální síti Facebook jako text pod příspěvkem v sekci komentáře.

IV. Losování výherců

Losování výherců Soutěže se uskuteční v sídle Pořadatele do pěti (5) pracovních dnů od ukončení Soutěže ze všech Soutěžících, kteří v termínu od 10.11..2021 od 00:01 hodin. do 10.12..2021 do 24:00 hod. v souladu s těmito podmínkami Soutěže označí funkcí „komentář“ příspěvek společnosti GoSlovakia sro týkající se Soutěže na sociální síti Facebook podle bodu III. tohoto statutu. Ze všech označení „komentář“, která splňují soutěžní zadání, bude náhodně vylosován jeden výherce.

Jeden Soutěžící může vyhrát maximálně jednu výhru.

Výherce bude informován do sedmi (7) pracovních dnů od uskutečnění slosování společností GoSlovakia sro formou uveřejnění příspěvku společností GoSlovakia sro na Facebookové stránce společnosti GoSlovakia sro informujícího o výherci soutěže.

Pokud se výherce nepřihlásí společnosti GoSlovakia sro na email: info@goslovakia.sk a neposkytne společnosti GoSlovakia sro své kontaktní údaje do pěti (5) kalendářních dnů ode dne oznámení informace o výhře, zanikne jeho nárok na výhru a výhra zůstává ve prospěch Pořadatele a ten si vyhrazuje právo vylosovat náhradního výherce, toto právo však nemusí využít.

Stejný postup se uplatní iv případě zřeknutí se výhry výhercům. Vyplacení peněžního plnění výměnou za výhry není možné.

Komentáře pod Soutěžní příspěvek Soutěžících, jejichž obsah je v rozporu s obecně závaznými právními předpisy, dobrými mravy, nebo které jsou hanlivé nebo urážlivé, nesmí být přidávány pod Soutěžní příspěvek společnosti GoSlovakia sro týkající se Soutěže. Pořadatel si vyhrazuje právo vyloučit Soutěžícího, který tyto podmínky poruší, ze Soutěže.

V. Výhry

Pořadatel ve smyslu těchto podmínek soutěže předá výhercům v soutěži následující výhry:

Pronájem karavanu na 3 dny

Výhra bude výherci doručena dle osobní dohody.

Nelze se odvolat vůči výsledkům Soutěže. Na výhru Soutěžícímu nevzniká právní nárok.

Pořadatel nehradí Soutěžícím žádné náklady, ani neplní žádné odvodové povinnosti, které jim případně vzniknou z důvodu jejich účasti v Soutěži, resp. v souvislosti s výhrou v Soutěži.

Výhry do výše 350 eur nepodléhají dani z příjmů podle příslušných obecně závazných právních předpisů právního řádu České republiky.

Výherce nemůže právo na výhru převést na třetí osobu.

Pořadatel má právo výhru výherci Soutěže nepředat v případě, že výherce soutěže nesplnil nebo porušil některé z ustanovení těchto podmínek Soutěže.

Zdroj: GoSlovakia (4.11.2021)

VI. Změna podmínek soutěže / Ukončení soutěže

Společnost GoSlovakia sro si vyhrazuje právo kdykoli bez předchozího upozornění změnit podmínky účasti nebo zkrátit, prodloužit, ukončit či přerušit celou Soutěž nebo losování nebo jejich části. Toto platí zejména ne však výlučně v případech, kdy se vyskytnou okolnosti, které by mohly omezit nebo zabránit řádnému průběhu Soutěže nebo losování, jako např. výskyt počítačových virů, chyby softwaru a hardwaru a/nebo jiné technické důvody, které nejsou spojeny pouze s nezávažným omezením.

Toto platí iv případě, je-li průběh Soutěže přerušen nebo ukončen z právních důvodů, jakož i při manipulaci nebo pokusech o manipulaci, které by měly vliv na správu, bezpečnost, integritu a/nebo správný a řádný průběh losování.

Je-li přerušení nebo ukončení Soutěže způsobeno chováním Soutěžícího, je Pořadatel oprávněn žádat od tohoto Soutěžícího náhradu škody tím vzniklé. Změny podmínek účasti na Soutěži, resp. aktualizované úplné znění podmínek účasti na Soutěži (se zapracovanými doplněními) pořadatel zveřejní stejným způsobem jako původní statut (podmínky soutěže).

VII. Ostatní

Tyto podmínky účasti a celý právní vztah mezi Soutěžícími a společností GoSlovakia sro podléhají výlučně právu České republiky. Pokud by byla jednotlivá ustanovení podmínek účasti na Soutěži neplatná nebo se stala neplatnými, zůstává platnost ostatních podmínek účasti nedotčena. Úplné znění podmínek účasti v soutěži je dostupné po celou dobu trvání Soutěže v sídle společnosti GoSlovakia sro a na webové stránce www.goslovakia.sk.

VIII. Ochrana osobních údajů

Pořadatel nabízí možnost zúčastnit se Soutěže na Facebookové stránce společnosti GoSlovakia sro. Účastí v Soutěži (napsáním komentáře pod příspěvek společnosti GoSlovakia sro týkající se soutěže Vyhraj karavan na 3 dny) vyjadřuje soutěžící souhlas s podmínkami soutěže a zavazuje se je plně dodržovat.

Zároveň v souladu s příslušným Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů ao volném pohybu takových údajů (dále také jako „Nařízení“) uděluje soutěžící společnosti GoSlovakia sro souhlas ke zpracování osobních údajů (dále také jako „Osobní údaje“) poskytnutých v rámci Soutěže (v rozsahu - oslovení, jméno, příjmení, kontaktní adresa, kontaktní telefonní číslo, případně email, označení Facebookového profilu a eventuálně i věk, což platí iv případě zákonného zástupce), a to až do uplynutí stanovené doby uchovávání nebo do písemného odvolání tohoto souhlasu zaslaného pořadateli poštou doporučeně na adresu sídla, nebo e-mailem na info@goslovakia.sk.

Osobní údaje, které byly pořadateli předány v rámci účasti na Soutěži, budou použity výlučně pro účely realizace Soutěže a marketingové propagace pořadatele (zaslání výhry, příp. ověření věku, zveřejnění příslušných osobních údajů výherce). Poskytnuté údaje budou pořadatelem v případě výherce zpracovávány po dobu šesti (6) měsíců od předání výhry, následně budou vymazány v souladu s příslušnými obecně závaznými právními předpisy. Osobní údaje ostatních Soutěžících budou po vylosování výherců neprodleně vymazány.

Po odvolání souhlasu není však další účast na Soutěži možná. Pořadatel poučuje Soutěžícího, že poskytnutí osobních údajů soutěžícím je dobrovolné. Soutěžící, který poskytl osobní údaje, odpovídá za to, že poskytnuté osobní údaje jsou správné, úplné, aktuální a pravdivé a je oprávněn je Pořadateli poskytnout ke zpracování v souladu s Nařízením. Soutěžící zapojením se do Soutěže potvrzuje, že jsou mu známy všechny potřebné informace podle Nařízení, zejména identifikační údaje Pořadatele jako provozovatele, účel zpracování osobních údajů (realizace soutěže a marketingová propagace Pořadatele), seznam zpracovávaných osobních údajů (oslovení, jméno, příjmení, kontaktní adresa) , email a kontaktní telefonní číslo, označení Facebookového profilu a eventuálně i věk), že byl poučen o dobrovolnosti poskytnutí osobních údajů, době platnosti uděleného souhlasu, jakož i skutečnost, že byl poučen o svých právech jako dotčené osoby ve smyslu nařízení (uvedené informace jsou dostupné na internetové stránce pořadatele www.goslovakia.sk).

Účastí v Soutěži Soutěžící také vyjadřuje souhlas s bezúplatným zveřejněním osobních údajů v sdělovacích prostředcích, a to na internetu, a to v případě, že se stane výhercem výhry. Údaje poskytnuté Soutěžícím mohou být zpracovávány elektronicky.

Zdroj: GoSlovakia (4.11.2021)

Provozovatelem ve smyslu nařízení je Pořadatel soutěže. Soutěžící, který poskytl Pořadateli osobní údaje, má právo na přístup k osobním údajům (čl. 15 odst. 1 Nařízení), tj. právo požadovat bezplatné poskytnutí informací o osobních údajích, které o něm Pořadatel zpracovává a další práva podle Nařízení, pokud například zjistí, že Pořadatel porušuje své povinnosti vyplývající z výše uvedeného Nařízení, a má právo požadovat opravu nesprávných osobních údajů (článek 16 Nařízení), jakož i právo na výmaz osobních údajů (článek 17 Nařízení) a na omezení zpracování osobních údajů (článek 18 Nařízení) Pořadatelem, který bude postupovat v souladu s příslušnými obecně závaznými právními předpisy (včetně předpisů o archivech a registratuře). Pokud jste zpracovávané osobní údaje poskytli sami, máte právo na přenosnost údajů podle článku 20 Nařízení.

Ve výše uvedených případech nebo v případě otázek nebo stížností se můžete písemně nebo prostřednictvím emailu obrátit na zodpovědnou osobu pro oblast ochrany osobních údajů. Máte-li podezření, že zpracování Vašich osobních údajů, které se Vás týká, je v rozporu s Nařízením nebo došlo k porušení Vašich práv při zpracování osobních údajů, můžete Úřadu na ochranu osobních údajů České republiky podat návrh na zahájení řízení o ochraně osobních údajů.

Kontaktní údaje odpovědné osoby:

Odpovědnou osobu společnosti GoSlovakia sro pro oblast ochrany osobních údajů můžete kontaktovat elektronicky na emailové adrese info@goslovakia.sk nebo písemně na adrese Mikovíniho 217/4, 917 01 Trnava.

IX. Upozornění

Tato soutěž není realizována ve spojení se společností Facebook a není žádným způsobem Facebookem sponzorována, podporována nebo organizována. Příjemcem informací, které Soutěžící poskytne, není Facebook, ale společnost GoSlovakia sro.

V Trnavě dne 4.11.2021

Zdroj: GoSlovakia (4.11.2021)

STATUT SOUTĚŽE

"Vyhraj karavan na 3 dny"

(dále jen „Statut“)

Statut upravuje podmínky účasti v soutěži, způsob a postup při vykonávání činností potřebných k její realizaci a vymezuje podrobnosti o právech a povinnostech účastníků.

Organizátor Soutěže (dále jen „Organizátor“)

Obchodní jméno: GoSlovakia sro

Adresa: Mikovíniho 217/4, 917 01 Trnava

IČ: 52 233 626

Zapsaný v rejstříku: Okresního soudu Trnava, oddíl: sro, vložka číslo: 44073/T

Termín konání soutěže

Soutěž se uskuteční v období od 10.11.2021 do 10.12.2021. V tomto termínu je možné přihlásit se do soutěže.

Osoby oprávněné účastnit se soutěže

Účastníkem soutěže může být občan ČR s trvalým pobytem v SR, který dovršil 21 let a je držitelem řidičského oprávnění skupiny B minimálně 2 roky

Soutěže se nemůže zúčastnit zaměstnanec organizátora soutěže

Podmínky účasti v soutěži

Pro zapojení se do soutěže se vyžaduje, aby oprávněný účastník soutěže musí pod soutěžním příspěvkem na facebookové stránce organizátora „soutěž o karavan na 3 dny“ napsat jméno osoby, se kterou by v případě výhry tuto výhru využil

Výhra

Výhrou v soutěži je půjčení karavanu na 3 dny od společnosti KARAVAN.sk sro

Určení vítěze a seznámení o výhře

Po uplynutí termínu na přihlášení se do soutěže bude vítěz vylosován z platně přihlášených účastníků náhodným slosováním z komentářů, které splňují podmínky zapojení do soutěže pod soutěžním příspěvkem.( 3. )

Oznámení o vítězi soutěže bude zveřejněno na facebookové stránce organizátora. Vítěz také bude přímo kontaktován Organizátorem na jím uvedených kontaktech. Pokud vítěz nebude reagovat na oznámení výhry do 14 dnů a neprojeví zájem výhru si převzít, ztrácí na výhru nárok. Organizátor v takovém případě losování zopakuje.

Způsob předání výhry

Výherce a Organizátor se dohodnou na způsobu předání výhry. V případě, že k vzájemné dohodě nedojde, organizátor v takovém případě losování zopakuje.

Ochrana osobních údajů

Organizátor nesbírá žádné osobní údaje kromě jména uživatelského profilu na sociální síti facebook.

Závěrečná ustanovení

Každý soutěžící účastí na Soutěži zároveň potvrzuje, že byl seznámen s tím, že společnost Facebook nemá vůči soutěžícímu žádné závazky az účasti na Soutěži společnosti Facebook takové závazky ani nevznikají.

Vyhlašovatel soutěže prohlašuje, že Soutěž není žádným způsobem sponzorována, podporována, spravována nebo jinak spojována s Facebookem a není s Facebookem jinak spojena.

V Trnavě, dne 4.11.2021

Zdroj: GoSlovakia
sdílet na
Zpracoval: (ms)
Aktualizováno dne: 18.11.2021
Zdroj: GoSlovakia


Mohly by tě zaujmout