SK SK

Súťaž Vyhraj karavan na 3 dni

(ms)

8 hodnotení
Hľadáme nášho youtubera/influencera, ktorý bude počas celého roka CESTOVAŤ KARAVANOM PO SLOVENSKU.

Hľadáme nášho youtubera/influencera, ktorý bude počas celého roka CESTOVAŤ KARAVANOM PO SLOVENSKU (karavan poskytneme), robiť zo svojich ciest fotky a videá, zverejňovať ich na sociálnych sieťach a MY MU ZA TO BUDEME PLATIŤ.

Ak máš záujem takto adrenalínovo žiť, alebo si takto iba privyrábať, máš rád turistiku, bicyklovanie a lyžovanie, máš vek do 45 rokov, si komunikatívny a zábavný, pošli nám do komentára svoje krátke video a presvedči nás, že ty si ten pravý a najlepší karavanistický fanúšik!

S tým najzaujímavejším nadviažeme dlhodobú spoluprácu! 

Zdroj: GoSlovakia (4.11.2021)

Úplné znenie pravidiel súťaže „Súťaž Vyhraj karavan na 3 dni“

K účasti na súťaži „Vyhraj karavan na 3 dni“ (ďalej len „Súťaž“) je potrebné užívateľské konto na sociálnej sieti Facebook.

Usporiadateľ súťaže:

Súťaž organizuje spoločnosť: GoSlovakia s.r.o.

Telefónne číslo:                             +421 904 440 904

Email:                                             info@goslovakia.sk

GoSlovakia s.r.o. je slovenskou obchodnou spoločnosťou so sídlom Mikovíniho 217/4, 917 01 Trnava, IČO: 52 233 626, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: sro, vložka číslo: 44073/T (ďalej len „Usporiadateľ“ alebo „GoSlovakia“). Spoločnosť koná prostredníctvom svojho štatutárneho orgánu.

Účasť na súťaži sa riadi nasledujúcimi podmienkami a pravidlami (ďalej len „Podmienky súťaže“ alebo „Pravidlá súťaže“):

I.                  Účasť v súťaži

Zodpovednosť za splnenie podmienok účasti v súťaži nesie súťažiaci. Súťažiacim sa môže stať každá fyzická osoba, ktorá dosiahla vek 21 rokov, je držiteľom vodičského oprávnenia skupiny B minimálne 2 roky, má plnú spôsobilosť na právne úkony, má vytvorené vlastné užívateľské konto na Facebooku, má adresu pre doručovanie na území Slovenskej republiky a súhlasila s týmito podmienkami účasti na súťaži (ďalej len „Súťažiaci“).

Usporiadateľ si vyhradzuje právo overiť vek výhercu ktorejkoľvek výhry tak, že ho vyzve na predloženie dokladu totožnosti. Ak sa súťaže zúčastní Súťažiaci, ktorý nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, má sa za to, že sa súťaže zúčastňuje s predchádzajúcim výslovným súhlasom jeho zákonného zástupcu, ktorý v plnom rozsahu súhlasí s pravidlami a podmienkami súťaže a udeľuje príslušné ďalšie súhlasy podľa ustanovení tohto štatútu. Zákonný zástupca súťažiaceho preukáže v prípade výhry náležite svoju i súťažiaceho totožnosť. Ak výherca nie je oprávnený na právne úkony v plnom rozsahu, cenu obdrží po potvrdení výhry prostredníctvom svojho zástupcu.

Súťažiaci potvrdí svoj súhlas s týmito podmienkami súťaže označením príspevku spoločnosti GoSlovakia s.r.o.  týkajúci sa súťaže Vyhraj karavan na 3 dni funkciou „komentár“ na sociálnej sieti Facebook. Súťažiaci týmto zároveň prehlasuje a potvrdzuje, že spĺňa podmienky účasti a pravidiel súťaže.

Účasť na súťaži nie je spoplatnená.

Zo žrebovania o výhry sú vylúčení zamestnanci Usporiadateľa Súťaže. Vylúčenie sa vzťahuje aj na im blízke osoby v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“). Ak sa do Súťaže napriek vyššie uvedenému zákazu zapojí zamestnanec Usporiadateľa Súťaže alebo jemu blízka osoba v zmysle príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka, považuje sa ich účasť a akákoľvek prípadná výhra v Súťaži za neoprávnenú.

Akákoľvek výhra, ktorá bude v dôsledku uvedenia spoločnosti GoSlovakia s.r.o. zo strany Súťažiaceho do omylu odovzdaná neoprávnenému výhercovi, sa považuje za bezdôvodné obohatenie v zmysle príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka. Neoprávnený výherca je povinný predmet bezdôvodného obohatenia bezodkladne vydať spoločnosti GoSlovakia s.r.o..

Spoločnosť GoSlovakia s.r.o. má právo preveriť pravdivosť poskytnutých údajov Súťažiacim, vrátane jeho veku. V prípade, že Súťažiaci poskytne údaje nezodpovedajúce skutočnosti, bude zo Súťaže vylúčený.

Ak Súťažiaci nesplní alebo poruší podmienky uvedené v týchto podmienkach Súťaže, stráca nárok na účasť v Súťaži a na výhru, ktorá prepadá v prospech Usporiadateľa. Usporiadateľ si vyhradzuje právo vyžrebovať náhradného výhercu, toto právo však nemusí využiť.

Zdroj: GoSlovakia (4.11.2021)

II.                  Vylúčenie určitých osôb zo súťaže

V prípade, že Súťažiaci poruší podmienky účasti na Súťaži, spoločnosť GoSlovakia s.r.o. si vyhradzuje právo na jeho vylúčenie zo súťaže. Každý súťažiaci sa môže súťaže zúčastniť len raz (prostredníctvom jedného komentára). Pri viacnásobnej účasti (pridaním viacerých komentárov napr. pod viacerými užívateľskými kontami jedného Súťažiaceho) Súťažiaceho si spoločnosť GoSlovakia s.r.o. vyhradzuje právo vylúčiť Súťažiaceho zo Súťaže.

III.                  Priebeh a realizácia súťaže

Súťažiaci vstupuje do súťaže označením príspevku spoločnosti GoSlovakia s.r.o. týkajúci sa Súťaže na Facebookovej stránke spoločnosti GoSlovakia s.r.o. funkciou „komentár“ (ďalej len „Súťažný príspevok“). Využitím funkcie „komentár“ Súťažiaci reaguje na Súťažný príspevok, čím sa zapája do Súťaže.

Súťaž trvá v čase od 10.11..2021 od 00:01 hod. do 10.12..2021 do 24:00 hod. Označenia „komentár“, ktoré budú pridané po tomto termíne, nebudú zaradené do žrebovania.

Súťažiaci berie na vedomie, že Súťaž a označenia „komentár“ Súťažiacich zostávajú viditeľné pre každého návštevníka Facebookovej stránky spoločnosti GoSlovakia s.r.o.. Súťažiaci má možnosť svoje označenie „komentár“ kedykoľvek zmazať. Pokiaľ však Súťažiaci svoje označenie „komentár“ zmaže ešte pred oznámením o výhre, nemôže sa ďalej zúčastňovať na Súťaži.

Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností sa za označenie „komentár“ považuje výlučne označenie graficky vyobrazené na sociálnej sieti Facebook ako text pod príspevkom v sekcii komentáre.

IV.                  Žrebovanie výhercov

Žrebovanie výhercov Súťaže sa uskutoční v sídle Usporiadateľa do piatich (5) pracovných dní od ukončenia Súťaže zo všetkých Súťažiacich, ktorí v termíne od 10.11..2021 od 00:01 hod. do 10.12..2021 do 24:00 hod v súlade s týmito podmienkami Súťaže označia funkciou „komentár“ príspevok spoločnosti GoSlovakia s.r.o. týkajúci sa Súťaže na sociálnej sieti Facebook podľa bodu III. tohto štatútu. Zo všetkých označení „komentár“, ktoré spĺňajú súťažné zadanie, bude náhodne vyžrebovaný jeden výherca.

Jeden Súťažiaci môže vyhrať maximálne jednu výhru.

Výherca bude informovaný do siedmich (7) pracovných dní od uskutočnenia žrebovania spoločnosťou GoSlovakia s.r.o.  formou uverejnenia príspevku spoločnosťou GoSlovakia s.r.o.  na Facebookovej stránke spoločnosti GoSlovakia s.r.o.  informujúceho o výhercovi súťaže.

Ak sa výherca neprihlási spoločnosti GoSlovakia s.r.o. na email: info@goslovakia.sk a neposkytne spoločnosti GoSlovakia s.r.o.  svoje kontaktné údaje do piatich (5) kalendárnych dní odo dňa oznámenia informácie o výhre, zanikne jeho nárok na výhru a výhra zostáva v prospech Usporiadateľa a ten si vyhradzuje právo vyžrebovať náhradného výhercu, toto právo však nemusí využiť.

Rovnaký postup sa uplatní aj v prípade zrieknutia sa výhry výhercom. Vyplatenie peňažného plnenia výmenou za výhry nie je možné.

Komentáre pod Súťažný príspevok Súťažiacich, ktorých obsah je v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi, dobrými mravmi, alebo ktoré sú hanlivé alebo urážlivé, nesmú byť pridávané pod Súťažný príspevok spoločnosti GoSlovakia s.r.o. týkajúci sa Súťaže. Usporiadateľ si vyhradzuje právo vylúčiť Súťažiaceho, ktorý poruší tieto podmienky, zo Súťaže.

V.                  Výhry

Usporiadateľ v zmysle týchto podmienok súťaže odovzdá výhercom v súťaži nasledovné výhry:

Prenájom karavanu na 3 dni

Výhra bude výhercovi doručená podľa osobnej dohody.

Nie je možné sa odvolať voči výsledkom Súťaže. Na výhru Súťažiacemu nevzniká právny nárok.

Usporiadateľ nehradí Súťažiacim žiadne náklady, ani neplní žiadne odvodové povinnosti, ktoré im prípadne vzniknú z dôvodu ich účasti v Súťaži, resp. v súvislosti s výhrou v Súťaži.

Výhry do výšky 350 eur nepodliehajú dani z príjmov podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov právneho poriadku Slovenskej republiky.

Výherca nemôže právo na výhru previesť na tretiu osobu.

Usporiadateľ má právo výhru výhercovi Súťaže neodovzdať v prípade, ak výherca súťaže nesplnil alebo porušil niektoré z ustanovení týchto podmienok Súťaže.

Zdroj: GoSlovakia (4.11.2021)

VI.                  Zmena podmienok súťaže / Ukončenie súťaže

Spoločnosť GoSlovakia s.r.o.  si vyhradzuje právo kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť podmienky účasti alebo skrátiť, predĺžiť, ukončiť či prerušiť celú Súťaž alebo žrebovanie alebo ich časti. Toto platí najmä nie však výlučne v prípadoch, ak sa vyskytnú okolnosti, ktoré by mohli obmedziť alebo zabrániť riadnemu priebehu Súťaže alebo žrebovania, ako napr. výskyt počítačových vírusov, chyby softvéru a hardvéru a/alebo iné technické dôvody, ktoré nie sú spojené iba s nezávažným obmedzením.

Toto platí aj v prípade, ak je priebeh Súťaže prerušený alebo ukončený z právnych dôvodov, ako aj pri manipulácii alebo pokusoch o manipuláciu, ktoré by mali vplyv na správu, bezpečnosť, integritu a/alebo správny a riadny priebeh žrebovania.

Ak je prerušenie alebo ukončenie Súťaže spôsobené správaním sa Súťažiaceho, je Usporiadateľ oprávnený žiadať od tohto Súťažiaceho náhradu škody tým vzniknutej. Zmeny podmienok účasti na Súťaži, resp. aktualizované úplné znenie podmienok účasti na Súťaži (so zapracovanými doplneniami) usporiadateľ zverejní rovnakým spôsobom ako pôvodný štatút (podmienky súťaže).

VII.                  Ostatné

Tieto podmienky účasti a celý právny vzťah medzi Súťažiacimi a spoločnosťou GoSlovakia s.r.o.  podliehajú výlučne právu Slovenskej republiky. Ak by boli jednotlivé ustanovenia podmienok účasti na Súťaži neplatné alebo sa stali neplatnými, ostáva platnosť ostatných podmienok účasti nedotknutá. Úplné znenie podmienok účasti na súťaži je dostupné po celý čas trvania Súťaže v sídle spoločnosti GoSlovakia s.r.o.  a na webovej stránke www.goslovakia.sk.

VIII.                  Ochrana osobných údajov

Usporiadateľ ponúka možnosť zúčastniť sa Súťaže na Facebookovej stránke spoločnosti GoSlovakia s.r.o.. Účasťou v Súťaži (napísaním komentáru pod príspevok spoločnosti GoSlovakia s.r.o.  týkajúci sa súťaže Vyhraj karavan na 3 dni) vyjadruje súťažiaci súhlas s podmienkami súťaže a zaväzuje sa ich naplno dodržiavať.

Zároveň v súlade s príslušným Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej aj ako „Nariadenie“) udeľuje súťažiaci spoločnosti GoSlovakia s.r.o.  súhlas na spracovanie osobných údajov (ďalej aj ako „Osobné údaje“) poskytnutých v rámci Súťaže (v rozsahu - oslovenie, meno, priezvisko, kontaktná adresa, kontaktné telefónne číslo, prípadne email, označenie Facebookového profilu a eventuálne aj vek, čo platí aj v prípade zákonného zástupcu), a to až do uplynutia stanovenej doby uchovávania alebo do písomného odvolania tohto súhlasu zaslaného usporiadateľovi poštou doporučene na adresu sídla, alebo e-mailom na info@goslovakia.sk.

Osobné údaje, ktoré boli usporiadateľovi odovzdané v rámci účasti na Súťaži, budú použité výlučne na účely realizácie Súťaže a marketingovej propagácie usporiadateľa (zaslanie výhry, príp. overenie veku, zverejnenie príslušných osobných údajov výhercu). Poskytnuté údaje budú usporiadateľom v prípade výhercu spracúvané po dobu šiestich (6) mesiacov od odovzdania výhry, následne budú vymazané v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. Osobné údaje ostatných Súťažiacich budú po vyžrebovaní výhercov bezodkladne vymazané.

Po odvolaní súhlasu nie je však ďalšia účasť na Súťaži možná. Usporiadateľ poučuje Súťažiaceho, že poskytnutie osobných údajov súťažiacim je dobrovoľné. Súťažiaci, ktorý poskytol osobné údaje, zodpovedá za to, že poskytnuté osobné údaje sú správne, úplné, aktuálne a pravdivé a je oprávnený ich Usporiadateľovi poskytnúť na spracúvanie v súlade s Nariadením. Súťažiaci zapojením sa do Súťaže potvrdzuje, že sú mu známe všetky potrebné informácie podľa Nariadenia, najmä identifikačné údaje Usporiadateľa ako prevádzkovateľa, účel spracúvania osobných údajov (realizácia súťaže a marketingová propagácia Usporiadateľa), zoznam spracúvaných osobných údajov (oslovenie, meno, priezvisko, kontaktná adresa, email a kontaktné telefónne číslo, označenie Facebookového profilu a eventuálne aj vek), že bol poučený o dobrovoľnosti poskytnutia osobných údajov, čase platnosti udeleného súhlasu, ako aj skutočnosť, že bol poučený o svojich právach ako dotknutej osoby v zmysle nariadenia (uvedené informácie sú dostupné na internetovej stránke usporiadateľa www.goslovakia.sk).

Účasťou v Súťaži Súťažiaci taktiež vyjadruje súhlas s bezodplatným zverejnením osobných údajov v masovokomunikačných prostriedkoch, a to na internete, a to v prípade, že sa stane výhercom výhry. Údaje poskytnuté Súťažiacim môžu byť spracúvané elektronicky.

Zdroj: GoSlovakia (4.11.2021)

Prevádzkovateľom v zmysle nariadenia je Usporiadateľ súťaže. Súťažiaci, ktorý poskytol Usporiadateľovi osobné údaje, má právo na prístup k osobným údajom (článok 15 ods. 1 Nariadenia), t. j. právo požadovať bezplatné poskytnutie informácii o osobných údajoch, ktoré o ňom Usporiadateľ spracúva a ďalšie práva podľa Nariadenia, ak napríklad zistí, že Usporiadateľ porušuje svoje povinnosti vyplývajúce z vyššie uvedeného Nariadenia, a má právo požadovať opravu nesprávnych osobných údajov (článok 16 Nariadenia), ako aj právo na výmaz osobných údajov (článok 17 Nariadenia) a na obmedzenie spracúvania osobných údajov (článok 18 Nariadenia) Usporiadateľom, ktorý bude postupovať v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi (vrátane predpisov o archívoch a registratúre). Ak ste spracúvané osobné údaje poskytli sami, máte právo na prenosnosť údajov podľa článku 20 Nariadenia.

Vo vyššie uvedených prípadoch alebo v prípade otázok alebo sťažností sa môžete písomne alebo prostredníctvom emailu obrátiť na zodpovednú osobu pre oblasť ochrany osobných údajov. Ak máte podozrenie, že spracúvanie Vašich osobných údajov, ktoré sa Vás týka, je v rozpore s Nariadením alebo došlo k porušeniu Vašich práv pri spracúvaní osobných údajov, môžete Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

Kontaktné údaje zodpovednej osoby:

Zodpovednú osobu spoločnosti GoSlovakia s.r.o.  pre oblasť ochrany osobných údajov môžete kontaktovať elektronicky na emailovej adrese info@goslovakia.sk alebo písomne na adrese Mikovíniho 217/4, 917 01 Trnava.

IX.                  Upozornenie

Táto súťaž nie je realizovaná v spojení so spoločnosťou Facebook a nie je žiadnym spôsobom Facebookom sponzorovaná, podporovaná alebo organizovaná. Príjemcom informácií, ktoré Súťažiaci poskytne, nie je Facebook, ale spoločnosť GoSlovakia s.r.o..

V Trnave dňa 4.11.2021

 

Zdroj: GoSlovakia (4.11.2021)

ŠTATÚT SÚŤAŽE

“Vyhraj karavan na 3 dni”

(ďalej len „Štatút“)

Štatút upravuje podmienky účasti na súťaži, spôsob a postup pri vykonávaní činností potrebných na jej realizáciu a vymedzuje podrobnosti o právach a povinnostiach účastníkov.

Organizátor Súťaže (ďalej len „Organizátor“)

Obchodné meno: GoSlovakia s.r.o.

Sídlo: Mikovíniho 217/4, 917 01 Trnava

IČO: 52 233 626

Zapísaný v registri:  Okresného súdu Trnava, oddiel: sro, vložka číslo: 44073/T

Termín konania súťaže

Súťaž sa uskutoční v období od 10.11.2021 do 10.12.2021 V tomto termíne je možné prihlásiť sa do súťaže.

Osoby oprávnené zúčastniť sa súťaže

Účastníkom súťaže môže byť občan SR s trvalým pobytom v SR, ktorý dovŕšil 21 rokov a je držiteľom vodičského oprávnenia skupiny B minimálne 2 roky

Súťaže sa nemôže zúčastniť zamestnanec organizátora súťaže

Podmienky účasti v súťaži

Pre zapojenie sa do súťaže sa vyžaduje, aby oprávnený účastník súťaže musí pod súťažným príspevkom na facebookovej stránke organizátora „súťaž o karavan na 3 dni“ napísať meno osoby, s ktorou by v prípade výhry túto výhru využil

Výhra

Výhrou v súťaži je požičanie karavanu na 3 dni od spoločnosti KARAVAN.sk s.r.o.

Určenie víťaza a oboznámenie o výhre

Po uplynutí termínu na prihlásenie sa do súťaže bude víťaz vyžrebovaný spomedzi platne prihlásených účastníkov náhodným žrebovaním z komentárov, ktoré spĺňajú podmienky zapojenia do súťaže pod súťažným príspevkom.( 3. )

Oznámenie o víťazovi súťaže bude zverejnené na facebookovej stránke organizátora. Víťaz tiež bude priamo kontaktovaný Organizátorom na ním uvedených kontaktoch. Ak víťaz nebude reagovať na oznámenie výhry do 14 dní a neprejaví záujem výhru si prevziať, stráca na výhru nárok. Organizátor v takom prípade žrebovanie zopakuje.

Spôsob odovzdania výhry

Výherca a Organizátor sa dohodnú na spôsobe odovzdania výhry. V prípade, ak k vzájomnej dohode nedôjde, organizátor v takom prípade žrebovanie zopakuje.

Ochrana osobných údajov

Organizátor nezbiera žiadne osobné údaje okrem mena užívateľského profilu na sociálnej sieti facebook.

Záverečné ustanovenia

Každý súťažiaci účasťou na Súťaži zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že spoločnosť Facebook nemá voči súťažiacemu žiadne záväzky a z účasti na Súťaži spoločnosti Facebook takéto záväzky ani nevznikajú.

Vyhlasovateľ súťaže vyhlasuje, že Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná, spravovaná, alebo inak spájaná s Facebookom a nie je s Facebookom inak spojená.

V Trnave, dňa 4.11.2021

Zdroj: GoSlovakia
zdieľaj na
Spracoval: (ms)
Aktualizované dňa: 18.11.2021
Zdroj: GoSlovakia


Mohlo by ťa zaujať