Všeobecné obchodné podmienky pre online obchod spoločnosti GoSlovakia s.r.o.

(ďalej len ako „VOP GoSlovakia“)

Preambula

1. Definícia

2. Proces uzatvorenia Zmluvy

3. Kúpna zmluva

4. Užívateľský účet

5. Informácie pre Spotrebiteľa

6. Reklamačný poriadok

7. Alternatívne riešenie sporov

8. Ochrana osobných údajov

9. Cookies

10. Užívanie E-shopu

11. Prehlásenia Prevádzkovateľa

12. Právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy

13. Záverečné ustanovenia

14. Rozhodné právo

15. Účinnosť