SK SK
0 hodnotení
Dnešné osídlenie obce vzniklo v miestach neolitického a slovanského sídliska. Malé Kozmálovce sú vstupom do mocne opevnenej Slovenskej brány, vedúcej do banských miest Horného Uhorska. Po oboch brehoch je viacero hradísk, ktoré vznikli v po veľkomoravskom období v 9. storočí a slúžili na ako útočište až do založenia Uhorska a 11. storočí.

Obec Malé Kozmálovce

Dnešné osídlenie obce vzniklo v miestach neolitického a slovanského sídliska. Malé Kozmálovce sú vstupom do mocne opevnenej Slovenskej brány, vedúcej do banských miest Horného Uhorska. Po oboch brehoch je viacero hradísk, ktoré vznikli v po veľkomoravskom období v 9. storočí a slúžili na ako útočište až do založenia Uhorska a 11. storočí.

Pri výkopových prácach roku 1938 bol objavený hrob pochádzajúci z čias Veľkomoravskej ríše, v ktorom sa našiel železný dvojsečný karolínsky meč, dve ostrohy a hrncovitá nádoba. Na vyvýšenine medzi obcou a Tlmačmi pri ťažbe piesku sa roku 1943 našlo pohrebisko z 9.–10. storočia. Boli tu 3 kostrové hroby, v nich nádoby a železná kopija.
Prvá písomná zmienka o nerozdelenej obci je z roku 1332, keď Andreas de Kozmal pred krajinským sudcom protestuje listinou svätobeňadického konventu, že jeho dvoch sluhov prichádzajúcich zo Sedmohradska v Kocsi oraboval Tomáš Biri a tým spôsobil škodu 25 mariek. Neskôr obec prechádza do majetku hradného panstva Levice. Panstvo bolo v rukách kráľa a spravovali ho kasteláni.

Obec počas svojho historického vývoja patrila viacerým vlastníkom (Ladislav de Sáró, Peter Cseh Lévai, Forgáchovci) a bola okupovaná Turkmi. Turecké hordy Malé Kozmálovce viackrát vyrabovali (napr. roku 1618), lebo ležali na dôležitej ceste banských miest Horného Uhorska a navyše lákadlom boli aj poklady opátstva v Hronskom Svätom Beňadiku. Po dobytí pevnosti Nové Zámky si obyvatelia obce mohli na kratší čas vydýchnuť. Malé Kozmálovce sa rozvíjali, roku 1700 ich urbárny dôchodok bol vyčíslený na 576 zlatých.
Obec sa roku 1718 dostáva pod správu panstva Paluskovcov, stáva sídlom časti veľkostatku. V porovnaní s predchádzajúcimi vlastníkmi, rodina Paluskovcov prestala podporovať protestantské cirkvi. Preto udalosti náboženskej intolerancie sa priamo dotkli aj obce. Jej koniec znamenal roku 1781, vydanie Tolerančného patentu cisárom Jozefom II.

Roku 1837 uhorský štatistik Elek Fényes opísal obec nasledovne: „Kozmány (Kis), Kozmalovcze, maďarská dedina na pravom brehu Hrona, na ½ míle od Nového Tekova. Na jeho poliach a urodí dobrá pšenica a raž, má aj vinohrady a dubový les. Zemepánom je gróf Migazzi.“ Udalosti maďarskej revolúcie privítal aj tunajší občan v nádeji, že Maďari si budú riadiť svoje osudy sami. Do honvédskej armády narukovalo 8 miestnych obyvateľov a boli zaradení do 17. práporu Levice spolu s brancami z Liptovskej, Oravskej, Tekovskej a Zvolenskej župy. Okolie Levíc bolo svedkom rušných udalostí a tak aj cez Malé Kozmálovce sa presúvali maďarskí honvédi či rakúski vojaci. Najväčším výdobytkom krvavo potlačenej revolúcie bol zrušenie poddanstva a občianskej diskriminácie (napr. v Tekovskej župe sa mohli usadzovať aj Židia, predtým to bolo zakázané). Obec stále nábožensky a politicky patrila k dôležitejšiemu mestečku Nový Tekov.

Roku 1853 obec vo veľkej miere poznačil veľký požiar (zhorelo 32 domov). Neskôr zas obec postihla povodeň, keď sa zrútili 3 domy. Ale prírodných katastrof (hlavne menších bolo omnoho viac).
Vypuknutie I. svetovej vojny roku 1914 zatriaslo základmi Rakúsko-uhorskej monarchie. Vojnový konflikt priniesol pospolitému ľudu iba biedu a žiaľ, na bojiskách padlo 21 obyvateľov, 3 sa vrátili ako invalidi.
Roku 1918 sa monarchia rozpadla a aj Malé Kozmálovce sa stali súčasťou novovzniknutej Československej republiky. Roku 1919 bol rozparcelovaný grófsky veľkostatok. V obci bolo založené gazdovské spoluvlastníctvo.
2. novembra 1938 na základe rozhodnutia Viedenskej arbitráže boli k Maďarsku spolu s južnými oblasťami Slovenska pripojené aj Malé Kozmálovce. V dome Staněkovcov bola umiestnená pohraničná stráž (po roku 1945), lebo Malé Kozmálovce sa stali hraničnou obcou. Obec bola známa pestovaním pšenice, jačmeňa, raži, ovsa, kukurice, chovom červeno-strakatého dobytka, oviec, produkciou mlieka, medu a vlny.
Vypuknutie II. svetovej vojny roku 1939 pospolitému ľudu znova prinieslo iba biedu a žiaľ. Do koncentračného tábora boli odvlečení židovskí občania. V decembri 1944 obyvatelia pred blížiacim sa frontom boli vysťahovaní do Mochoviec. Obec ležala na frontovej línii od 23. decembra 1944 do 25 marca 1945.

Roku 1945 sa obec znova stala súčasťou Československa. MNV sa nenasťahovalo bývalej budovy obecného úradu, ale najprv bola umiestnená v dome Staněkovcov (do roku 1963, potom v dnešnej budove). Ani po roku 1945 pokoj nenastal, obyvateľstvo maďarskej národnosti bolo zbavené občianskych práv a boli im zavreté školy. V rámci výmeny obyvateľstva medzi Československom a Maďarskom do Maďarska bolo vysťahovaných 31 rodín, t. j. 161 osôb (obec Hímesháza v župe Baranya), na nútené práce do Čiech bolo deportovaných 5 rodín (tie sa po roku 1948 vrátili domov) a z Maďarska sa sem prisťahovalo cca 25 slovenských rodín (hlavne evanjelici a. v.). Tak sa značne zmenilo zloženie obyvateľstva z národnostného a náboženského hľadiska.
Po februári 1948, keď moc prevzali komunisti sa situácia upokojila, ale aj Malé Kozmálovce sa začali meniť na socialistickú dedinu. Miestne JRD bolo založené roku 1951, ktoré bolo v roku 1975 včlenené pod JRD Nový Tekov a roku 1976 pod JRD Kalná nad Hronom (dodnes úspešne hospodári s výbornými výsledkami).

1. 1. 1986 boli Malé Kozmálovce pričlenené k mestu Tlmače a nastal úpadok neperspektívnej a zánikovej obce. Na nové stavby sa nevydávali stavebné povolenia, veľmi sa zhoršila životná úroveň obyvateľov. Ani výzor obce nebol vábny, slovom Malé Kozmálovce upadali. November 1989 znamenal koniec vlády komunistickej strany, ktorý vlastne zachránil obec pred zlým osudom, ktorý jej určili iní. Na základe miestneho referenda sa obec 1. 7. 1995 osamostatnila a začal sa jej nový rozvoj. Obecný úrad sa nasťahoval do obnovenej budovy MNV. Obec bola komplexne plynofikovaná, bola zosilnená telefónna sieť a bol obnovený kultúrny dom a dom smútku. Bol oplotený a upravený cintorín, obnovená budova materskej školy, postavila sa autobusová čakáreň a bolo zriadené detské ihrisko.

Doplňujúce informácie

Možnosti dopravy: Pešo, Bicyklom, Autom, Autobusom
Možnosti parkovania: Parkovanie zdarma v okolí

Akceptované platby: Hotovosť
Dohovoríte sa: Slovensky

Vhodné pre: Deti, Rodiny s deťmi, Seniorov, Hendikepovaných, Cyklistov, Mládež, Dospelých
Sezóna: Jar, Leto, Jeseň, Zima
Aktualizované dňa: 27.4.2020

Otváracie hodiny

Počasie

Neuvedené

Kontakt

Telefón: +421 905 825 667
Webová stránka: malekozmalovce.sk
Obec Malé Kozmálovce
Obecný Úrad
Malé Kozmálovce 1
935 21  Malé Kozmálovce
Kraj: Nitriansky
Okres: Levice
Región: Dolné Pohronie a Poiplie, Tekov
 48.273988, 18.507997

Lokalita Malé Kozmálovce

Obecný Úrad
Malé Kozmálovce 1
935 21  Malé Kozmálovce

Zobraziť kontakt

tipy na zážitok v okolí Podujatia