SK SK
1 hodnotenie
História
Západoslovenské múzeum v Trnave má vlastivedný charakter, jeho expozície sú zamerané na prírodu a spoločnosť. Špecializuje sa na vznik a históriu festivalu Dobrofest (krajská pôsobnosť), dejiny knižnej kultúry – krajská pôsobnosť, dejiny kampanológie (celoslovenská pôsobnosť), dejiny tehliarstva (celoslovenská pôsobnosť), osobnosť Mikuláša Schneidera Trnavského a jeho dielo (celoslovenská pôsobnosť), bezstavovce v odbore paleontológie (celoslovenská pôsobnosť), históriu Slovenského učeného tovarišstva a oso

Západoslovenské múzeum v Trnave

Západoslovenské múzeum v Trnave má vlastivedný charakter, jeho expozície sú zamerané na prírodu a spoločnosť. Špecializuje sa na vznik a históriu festivalu Dobrofest (krajská pôsobnosť), dejiny knižnej kultúry – krajská pôsobnosť, dejiny kampanológie (celoslovenská pôsobnosť), dejiny tehliarstva (celoslovenská pôsobnosť), osobnosť Mikuláša Schneidera Trnavského a jeho dielo (celoslovenská pôsobnosť), bezstavovce v odbore paleontológie (celoslovenská pôsobnosť), históriu Slovenského učeného tovarišstva a oso

BUDOVA ZÁPADOSLOVENSKÉHO MÚZEA

Jedno z najväčších a zároveň najkrajších múzeí na Slovensku sa nachádza v Trnave. Západoslovenské múzeum sa nachádza priamo v bezprostrednej blízkosti od južných hradieb, teda na území pôvodného historického centra. Sídli v neprehliadnuteľnej budove kláštorného komplexu z 13. storočia. Pôvodne patril Klariskám, mníšskemu rádu sv. Kláry. Tuná žili v úplnej izolácií, absolútne odlúčené od vonkajšieho sveta. Tomu zodpovedá aj architektonické a dispozičné riešenie stavby. V Trnave boli významným rádom, pokiaľ ich v roku 1782 nezrušil svojim výnosom cisár Jozef II. Habsburský. Objekt prešiel viacerými úpravami, po ktorých slúžil chvíľu ako kasárne a neskôr ako nemocnica, pokiaľ nezačal od roku 1954 slúžiť na muzeálne účely.

Nad Mohutnou budovou múzea sa týči zrekonštruovaná veža kostola sv. Panny Márie Nanebovzatej, ktorá neraz zdobila veduty starej Trnavy. Jednoloďová stavba má svätyňu s pôvodnou rebrovou klenbou. V 17. storočí bol kostol barokovo upravený. Zadnú časť rozdelili na dve podlažia. V hornom bolo vytvorené honosné oratórium s bohatou štukovou výzdobou stien a klenby, v spodnom bola jedáleň.

Múzeum svoje exponáty vytavuje na dvoch rozsiahlych podlažiach, v prehľadných expozíciách. V budove západoslovenského múzea sa nachádza 12 samostatných expozícií dopĺňaných sezónnymi výstavami. Poďme si trochu priblížiť stále expozície.

Zdroj: Západoslovenské múzeum (10.9.2021)

PRÍRODA MALÝCH KARPÁT

Expozícia je zameraná na živú a neživú prírodu Chránenej krajinnej oblasti Malé Karpaty. Väčšinu územia pokrývajú lesy, preto živú prírodu predstavujú predovšetkým typické druhy bukových a dubových lesov. Pestrosť regiónu dopĺňajú lúčne a vodné biotopy.

Medzi najcennejšie exponáty fauny patria rys, vlk, syseľ, ako aj chránené druhy vtáctva, hmyzu a iných. Flóru tohto regiónu dokumentuje bohatý rastlinný materiál doplnený fotografiami pochádzajúcimi z prírodovedných výskumov.

Paleontologické nálezy pochádzajú z období od druhohôr (spodná jura) až po štvrtohory. Z druhohorných skamenelín sú zaujímavé hlavne skameneliny amonitov (hlavonožcov) z lokality Chtelnica. Medzi ďalšie poklady pravekého mora v západoslovenskom múzeu patria skameneliny ulitníkov, lastúrnikov, ježoviek či rýb a tak sú dokonalou ukážkou vodných živočíchov treťohôr. Nálezy zo štvrtohôr prezentujú zvyšky svetoznámych veľkých cicavcov ako mamut či jaskynné medvede.

Svojim ale vie očariť aj geologické oddelenie expozície. Zaujímavou kolekciou sú minerály z paleo-bazaltov z lokalít Lošonec a Sološnica. Medzi raritné vzorky patria ukážky sekundárnych minerálov antimónu z lokality Pezinok.

Zdroj: Západoslovenské múzeum (10.9.2021)
Zdroj: Západoslovenské múzeum (10.9.2021)

ĽUDOVÁ ÚŽITKOVÁ HRNČINA

Už praveký človek si z hliny vyrábal úžitkové predmety. Na Slovensku sa kvalitná hrnčiarska hlina nachádza v neveľkej hĺbke. Jej ťažba poskytovala materiál na výrobu bežného kuchynského riadu, skladovacích nádob, kachlíc, tehál, úľov a pod. Návštevníci expozície môžu porovnať výrobky známych hrnčiarskych dielní zo Slovenska. Každú lokalitu charakterizuje nielen typická forma, ale aj dekór.

Zdroj: Západoslovenské múzeum (10.9.2021)
Zdroj: Západoslovenské múzeum (10.9.2021)

ĽUDOVÝ TEXTIL TRNAVSKÉHO REGIÓNU

Centrum expozície tvorí tradičný odev vidieckeho obyvateľstva trnavského regiónu. Prezentuje obradový odev nevesty a ženícha, sviatočný i pracovný letný odev, ako aj zimný odev zo súkna a kožušiny.

 Trnavský sviatočný ľudový odev patril medzi najreprezentatívnejšie a najnákladnejšie na Slovensku. Vysoká kvalita materiálov a množstvo výzdobných techník uplatnených v sviatočnom odeve trnavskej oblasti súviseli s hospodárskou sebestačnosťou roľníckeho obyvateľstva úrodnej nížinnej oblasti. Na jeho vývoj vplývala i blízkosť mesta Trnavy ako významného remeselného, obchodného a náboženského centra regiónu a dobová móda vyšších spoločenských vrstiev.

Inšpiráciu barokom možno nájsť pri tvarovaní ženskej siluety sviatočného ľudového odevu predovšetkým v širokých rukávoch a sukniach, čipkovanom golieri a volánoch zakončujúcich rukávce, ako aj pri ich výzdobe.

Mužský sviatočný odev prebral prvky z vojenských rovnošiat – krátke súkenné kabátiky a úzke, priliehavé nohavice dekorované ozdobne našívanými šnúrami. Sviatočný odev býval zhotovený z drahých materiálov, akými boli brokát, atlas, kašmír či hodváb. Najcharakteristickejšou výzdobnou technikou tradičného odevu trnavskej oblasti bola reliéfna výšivka zlatou alebo striebornou niťou cez kartón. Proces vyšívania poodhalia papierové vzory na reliéfnu a predkreslenú výšivku.

Štylizovaný interiér tzv. parádnej izby približuje spôsob bývania s ustlanou posteľou a ozdobnými vankúšmi tak typickými pre domovy sedliakov Trnavskom regióne.

Zdroj: Západoslovenské múzeum (10.9.2021)
Zdroj: Západoslovenské múzeum (10.9.2021)

SAKRÁLNE PAMIATKY

Naši predkovia prijali kresťanstvo ešte pred príchodom sv. Cyrila a sv. Metoda. Slovensko bolo počas svojich dejín multikultúrne a heterokonfesné. V prezentovanej kolekcii Sakrálne pamiatky sú diela rôzneho pôvodu a rozličných umelecko-historických hodnôt. Koncipovaná je od zrodu človeka po jeho odchod z tohto sveta. Ambíciou expozície je, aby poznávanie dejín kresťanstva viedlo k pokore, vzájomnej znášanlivosti, pochopeniu, tolerancii a k odpúšťaniu.

Tvorcovia vystavovaných artefaktov pochádzali z rozličných kútov Európy, boli príslušníkmi rôznych národov a kultúr. Spájala ich potreba a snaha umeleckými prostriedkami vyjadriť a znázorniť výjavy a deje najmä z knihy kníh - Biblie. Prednosťou tejto formy prezentácie je bezprostredný kontakt návštevníka, ktorý umožňuje spoznať výtvarnú a duchovnú hodnotu vystavovaných diel.

Zdroj: Západoslovenské múzeum (10.9.2021)
Zdroj: Západoslovenské múzeum (10.9.2021)

KAMPANOLOGICKÁ EXPOZÍCIA

Múzeum získalo v deväťdesiatych rokoch 20. storočia kolekciu zvonov pochádzajúcich z rôznych lokalít Slovenska. Expozícia, v ktorej sú vystavené má dve časti. V jednej sa nachádzajú zvony z trnavského regiónu. Priamo v Trnave pôsobila od 19. storočia do roku 1945 zvonolejáreň bratov Fischerovcov (budova zachovaná na Dohnányho ulici v Trnave). Prezentovaná je aj práca konštruktéra Jozefa Pozdecha pochádzajúceho z Hrnčiaroviec – vynálezcu originálnej zvonovej stolice. Druhú časť expozície tvoria zvony zo Slovenska z rozličných cirkví a historických období. Najstarší exponát vznikol v roku 1491. Pozoruhodná je ornamentálna výzdoba zvonov z obdobia baroka.

Zdroj: Západoslovenské múzeum (10.9.2021)
Zdroj: Západoslovenské múzeum (10.9.2021)

KLARISKY V TRNAVE

Expozícia Klarisky v Trnave dokumentuje stavebný vývin trnavského kláštora klarisiek a Kostola Nanebovzatia Panny Márie, bežný život sestier rádu svätej Kláry, históriu trnavských klarisiek a ich osudy na pozadí dejinných udalostí Trnavy. Expozícia je umiestnená v bývalých komunikačných priestoroch kláštora – konkrétne v miestnostiach vnútorného parlatória, ktoré slúžilo na komunikáciu členiek rádu s návštevami. Súčasťou expozície je štylizovaný Oltár svätej Anny podľa originálu rovnomenného bočného oltára Kostola Nanebovzatia Panny Márie, ktorý čaká na reštaurovanie. Vystavené sú aj kláštorné práce – ručne vyrábané obrázky s poliónovou výšivkou, ktoré vyrábali mníšky v kláštore.

Zdroj: Západoslovenské múzeum (10.9.2021)
Zdroj: Západoslovenské múzeum (10.9.2021)

ORATÓRIUM

Pre dodržiavanie prísnej klauzúry nemohli klarisky navštevovať kostol, ktorý bol súčasťou kláštorného komplexu od začiatkov budovania kláštora. Vnútorný chór, ktorý mníšky navštevovali cez bohoslužby bol pristavený počas renovácie objektu v 17. storočí. Od kostola ho oddeľovali pozlátené kovové mreže. Z pôvodného zariadenia priestoru sa zachovala bohatá štuková a reliéfna výzdoba signovaná maliarom Carlo Antonio Neurone a dva rady drevených lavíc. Oratórium zreštaurovalo a sprístupnilo múzeum v deväťdesiatych rokoch 20. storočia.

Zdroj: Západoslovenské múzeum (10.9.2021)
Zdroj: Západoslovenské múzeum (10.9.2021)

ARCHEOLOGICKÁ EXPOZÍCIA

Na západnom Slovensku sa nachádza viacero zaujímavých a významných archeologických lokalít. Najstarším dokladom osídlenia tohto územia je fragment čelovej kosti lebky neandertálskej ženy spred cca 45 000 rokov nájdený pri rieke Váh. Pozostatky pravekých zvierat, poľnohospodárske náradie a kultové predmety neolitického človeka dopĺňa materiál z doby bronzovej. Terakotová keramika, mince a veľký vojenský tábor v Páci dokumentujú dobu rímsku. Vystavené sú aj exponáty pochádzajúce z veľkomoravských hradísk (napr. Moravany nad Váhom, Molpír, Prašník, Majcichov).

Zdroj: Západoslovenské múzeum (10.9.2021)
Zdroj: Západoslovenské múzeum (10.9.2021)

KRÁSA ZAŠLÝCH ČIAS

V expozícii otvorenej v roku 2007 múzeum sprístupnilo časť zbierok historického fondu. Vystavené sú interiérové celky s dobovým nábytkom a doplnkami od začiatku 18. storočia do začiatku 20. storočia.

Než ale prejdeme do doslova „Aristokratického kútika“ stručne sa zoznámime s dejinami Trnavy. Po privítani sochami dvoch tureckých vojakov budeme mať možnosť obdivovať napríklad vzácne okované truhlice, artefakty trnavských cechov, kata, židovskej obce až po kostru husitského špeha.

Vzácne kusy nábytku doplnené originálnymi umeleckými dielami tvoria šľachtický interiér. Predmety pochádzajú z voderadského kaštieľa rodiny Zičiovcov, ktorej členovia sa venovali zbieraniu umeleckých a hodnotných predmetov na svojich cestách po Európe i ďalších častiach sveta. Rodové galérie s potrétmi slávnych členov rodiny zdobili steny komnát, chodby a schodiská hradov, zámkov a kaštieľov. Po vzore vyššej šľachty sa dávali portrétovať aj zemania, neskôr bohatí mešťania. Obľúbené boli najmä manželské portréty. Prezentovanú štylizovanú galériu tvoria obrazy zo zbierok Západoslovenského múzea. Interiér meštianskej domácnosti ja zložený z drobností, ktoré pochádzajú z trnavských meštianskych rodín. Tretí interiér je zariadený jednoduchým meštianskym nábytkom, ktorý vytvára ilúziu izby študenta v podnájme koncom 19. storočia. Izba so secesným nábytkom a doplnkami predstavuje priestor zo začiatku 20. storočia obývaný ženou zaoberajúcou sa činnosťou obvyklou v meštianskych domácnostiach – ručnými prácami.

Za zmienku, ale rozhodne stojí aj zbierka vzácneho historického porcelánu, vzácnych obrovských hodín, umelecky vyrezávaných fajok či bohato zdobených skriniek a šperkovníc. 

Zdroj: Západoslovenské múzeum (10.9.2021)
Zdroj: Západoslovenské múzeum (10.9.2021)

ŠTEFAN CYRIL PARRÁK - POCTA KRÁĽOVI ZBERATEĽOV

Štefan Cyril Parrák (1887 - 1969) – trnavský cukrár a pekár, nadšený obdivovateľ ľudového umenia a starožitností, ktorý vytvoril rozsiahlu zbierku ľudových a umeleckohistorických pamiatok vytrvalým navštevovaním dedín po celom západnom Slovensku a nakupovaním predmetov. V roku 1935 bola jeho zbierka taká rozsiahla, že sa rozhodol vystaviť ju vo svojej cukrárni. Súkromné Parrákovo múzeum sa stalo jednou z trnavských pozoruhodností. Kolekcia Š. C. Parráka sa neskôr stala základom etnologického a historického múzejného zbierkového fondu.

Pri príležitosti 120. výročia narodenia zberateľa múzeum sprístupnilo verejnosti reprezentačný výber viac ako 200 predmetov: fajansovú produkciu známych džbánkárskych dielní, ľudovú úžitkovú hrnčinu, drevené sakrálne plastiky, maľby na skle, ľudový nábytok, cínové a medené nádoby, hodiny, fajky penovky, obradné židovské predmety, sklo, porcelán a kameninu. Parrákovo múzeum je prezentované prostredníctvom súboru čiernobielych fotografií, originálnymi vitrínami a krátkym filmovým zostrihom.

Zdroj: Západoslovenské múzeum (10.9.2021)
Zdroj: Západoslovenské múzeum (10.9.2021)

OSOBNOSTI ŠPORTU TTSK

Expozícia Osobnosti športu Trnavského samosprávneho kraja predstavuje výber najvý­znamnejších športovcov, ktorí pochádzajú z regiónu, alebo v ňom dlhšie pôsobili. Výstava je rozdelená do tematických celkov, ktoré tvoria skupiny osobností podľa druhov športu. Priestor je venovaný aj hendikepovaným športovcom – paraolympionikom a významným osobnostiam, ktoré pôsobili či pôsobia v kraji ako tréneri, rozhodcovia, pedagógovia, cvičitelia, organizátori športového života, športoví funkcionári, športoví lekári a fyziotera­peu­ti, športoví novinári, redaktori alebo moderátori. Súčasťou expozície je súpis vrcholových športových podujatí – olympiád, ktorý predstavuje históriu novodobých zimných a letných olympijských hier.

Zdroj: Západoslovenské múzeum (10.9.2021)
Zdroj: Západoslovenské múzeum (10.9.2021)

DOTKNI SA HLINY

Trnava a jej okolie boli oddávna jednou z najvýznamnejších tehliarskych oblastí na Slovensku. Súviselo to predovšetkým s dostupnosťou vhodnej hliny. Hoci trnavské tehelne sú už dávno minulosťou, topografiu mesta zmenili výrazným spôsobom. Ľudia sa dodnes prechádzajú ulicami V jame, Na hlinách či Hlbokej a mnohí netušia, že bez týchto jám by nikdy nevznikli unikátne tehlové hradby alebo typické siluety kostolov, ktoré dnes neodmysliteľne patria k panoráme Trnavy.

Tehly sú v súčasnosti predmetom záujmu nielen stavbárov, ale aj zberateľov. Medzi prvých známych slovenských zberateľov tehly patrí Ing. arch. Ľubomír Mrňa, CSc., ktorý svoju zbierku daroval v deväťdesiatych rokoch 20. storočia Západoslovenskému múzeu v Trnave. Jeho zbierka sa stala základom expozície Dotkni sa hliny, ktorú Západoslovenské múzeum sprístupnilo v roku 780. výročia udelenia výsad slobodného kráľovského mesta Trnave.

Zdroj: Západoslovenské múzeum (10.9.2021)
Zdroj: Západoslovenské múzeum (10.9.2021)

Doplňujúce informácie

Možnosti dopravy: Pešo, Bicyklom, Autom
Možnosti parkovania: Platené parkovanie v okolí

Dohovoríte sa: Slovensky, Česky, Maďarsky, Anglicky

Vhodné pre: Deti, Rodiny s deťmi, Seniorov, Hendikepovaných, Mládež, Dospelých
Sezóna: Jar, Leto, Jeseň, Zima
Aktualizované dňa: 10.9.2021
Západoslovenské múzeum v Trnave

Otváracie hodiny

Počasie

utorok - piatok:
08:00 - 17:00
sobota - nedeľa:
11:00 - 17:00


Kontakt

Webová stránka: zsmuzeum.sk
Západoslovenské múzeum v Trnave
Múzejné nám. 3
917 01  Trnava
Kraj: Trnavský
Okres: Trnava
Región: Trnavsko
 48.375316, 17.592855

Nadmorská výška: 147 m

Múzejné nám. 3
917 01  Trnava

Zobraziť kontakt

tipy na zážitok v okolí Podujatia